Małżeństwo

Sakrament Małżeństwa najczęściej udzielany jest w soboty w godzinach popołudniowych. W Pucku o godz. 14.00, 15.00, 16.00 i 17.00. Miejscem załatwiania spraw przedślubnych jest parafia narzeczonej lub narzeczonego.
Narzeczeni co najmniej 3 miesiące przed planowanym terminem zawarcia małżeństwa zgłaszają się do kancelarii parafialnej celem ustalenia terminu spisania protokołu przedślubnego i wypełnienia innych formalności. Ważnym jednak jest by już dużo wcześniej w kancelarii zarezerwowali godzinę ślubu.
Spisanie protokołu przedślubnego jest zasadniczą czynnością w formalnym przygotowaniu do małżeństwa.
Do jego spisania potrzebne są:
* metryka chrztu do sakramentu małżeństwa (dla osób ochrzczonych poza naszą parafią). Metryka jest ważna 3 miesiące od daty wydania. Na metryce powinno być potwierdzenie przyjęcia bierzmowania (jeśli nie ma, należy uzyskać stosowne zaświadczenie w parafii bierzmowania),
* dowody osobiste narzeczonych,
* zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa – wydane przez USC (należy przynieść wszystkie trzy egzemplarze). Termin ważności zaświadczenia (jest ważne dokładnie przez 3 miesiące od daty wystawienia) musi obejmować datę ślubu.
* indeksy katechizacji (ew. świadectwa szkolne z oceną z religii z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej) oraz zaświadczenie o odbytym kursie przedmałżeńskim
* wdowcy – metrykę zgonu współmałżonka,
Zapowiedzi głoszone są przez 2 niedziele w parafii i narzeczonego i narzeczonej. Podstawą do głoszenia zapowiedzi jest protokół przedślubny i pismo, które otrzymuje się dla drugiej parafii w miejscu spisania tegoż protokołu. Pismo to należy jak najszybciej dostarczyć do właściwej parafii, a po wygłoszeniu zapowiedzi odebrać zaświadczenie wygłoszenia i przekazać do parafii, w której został spisany protokół przedślubny.
W ramach przygotowania do małżeństwa narzeczeni:
* odbywają trzy rozmowy w poradni rodzinnej. Poradnia mieści się na parterze Domu Katechetyczno – Rekolekcyjnego przy ul. Judyckiego i czynna jest w czwartek od 17.00 do 20.00.
* narzeczeni odbywają dwie spowiedzi przedślubne: pierwsza na początku przygotowań o ile nie mieszkają razem, druga w przeddzień ślubu,
* dzień przed ślubem odbywają spotkanie z kapłanem w kościele bezpośrednio po wieczornej Mszy św. i przynoszą jeśli nie uczynili tego wcześniej: a) zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach w innej parafii, b)dane personalne świadków ślubu (imię, nazwisko, datę urodzenia oraz dokładny adres), c) kartki od spowiedzi
Przed Mszą św., w czasie której zostanie zawarty Sakrament Małżeństwa świadkowie dostarczają do zakrystii obrączki i składają podpisy.
SPRAWY TRUDNE
Ślub poza swoją parafią:
Formalności związane z ślubem (spisanie protokołu) załatwia się w parafii narzeczonego lub narzeczonej. W wyjątkowych sytuacjach ale za pisemną zgodą ks. proboszcza narzeczonego lub narzeczonej protokół może być spisany  w parafii gdzie będzie odbywał się ślub.
* W wypadku, gdy ślub odbywa się poza parafią narzeczonych a protokół spisany był w parafii któregoś z nich wówczas Proboszcz spisujący protokół jest zobowiązany wystawić licencję. Narzeczeni dostarczają ją do parafii w której chcą ślubować i na jej podstawie małżeństwo zostanie pobłogosławione.
* Czasem ślub odbywa się w kościele, który nie jest kościołem parafialnym, lecz np. zakonnym, wtedy licencja jest przekazywana od parafii spisującej protokół do parafii na terenie, której znajduje się ten kościół. Następnie Proboszcz parafii deleguje kapłana z kościoła w którym ślub ma się odbyć do asystowania przy sakramencie.
* Małżeństwo (poza sytuacjami wyjątkowymi) można błogosławić tylko w świątyni. Inne miejsce – choćby nawet piękne – wymaga dyspensy od Ks. Arcybiskupa. Dyspensy takiej zasadniczo się nie udziela.
* Licencję między parafiami przenoszą zainteresowani narzeczeni. Wraz z licencją zabierają także 3 egzemplarze dokumentu z USC, stwierdzające stan wolny narzeczonych.
* Jedno z narzeczonych jest osobą niewierzącą lub innego wyznania – należy skontaktować się z kancelarią parafialną i zasięgnąć informacji.
* Ślub za granicą, ślub z obcokrajowcem – należy skontaktować się z ks. proboszczem narzeczonej lub narzeczonego i zasięgnąć informacji.
* Ślub młodocianych tj. osób poniżej 18 roku. Załatwianie zaczyna się od wystąpienia do sądu rodzinnego o wyrażenie zgody na zawarcie małżeństwa. Ten dokument dołącza ks. proboszcz do prośby o dyspensę od wieku skierowaną do kurii diecezjalnej. Nie można udzielić zgody na małżeństwo dla kobiety, która nie ukończyła 14 roku życia i mężczyzny, który nie ukończył 16 roku życia.