11 listo­pada Święto Naro­dowe – 95 rocz­nica odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści

Jutro 11 listo­pada Święto Naro­dowe – 95 rocz­nica odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści. Uro­czy­sta Msza św. w inten­cji Ojczy­zny z udzia­łem pocz­tów sztan­da­ro­wych o godz. 8.30. Po Mszy św. prze­marsz do parku pre­zy­denc­kiego i zło­że­nie kwia­tów przy pomniku Abrahama.