Uro­czy­stość św. Józefa Oblu­bieńca

W środę uro­czy­stość św. Józefa Oblu­bieńca NMP. Św. Józef jako opie­kun Pana Jezusa pozo­sta­nie na zawsze wzo­rem ojca. Dla­tego tego dnia chcemy zauwa­żyć wszyst­kich męż­czyzn a zwłasz­cza ojców i zapro­sić do kościoła na cen­tralną uro­czy­stość o godz. 17.00.  O ile to moż­liwe niech ojco­wie przyjdą razem ze swo­imi żonami a koniecz­nie z dziećmi. Naj­pierw  insce­ni­za­cja w wyko­na­niu dzieci i mło­dzieży, następ­nie Msza św. a póź­niej nie­spo­dzianka. Mszę św. chciał­bym spra­wo­wać w inten­cji kon­kret­nych męż­czyzn i ojców więc pro­szę kartki z inten­cjami przed Mszą św. wrzu­cić do wysta­wio­nego koszyka. Będzie to taki para­fialny dzień ojca i mam nadzieję, że prze­ży­jemy go twór­czo i rado­śnie w licz­nym gro­nie. Dzię­kuję wszyst­kim, któ­rzy włą­czyli się w przy­go­to­wa­nie tego dnia.