Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych

Wyszukiwarka

W Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych — Msze św. według nie­dziel­nego porządku z tym, że ostat­nia Msza św. będzie o godz. 13.15. Nie będzie więc wie­czor­nej Mszy św. Przy­po­mi­nam, że w tym dniu jest obo­wią­zek uczest­nic­twa we Mszy św. Kto chce połą­czyć Mszę św. z poby­tem na cmen­ta­rzu powi­nien przyjść do kościoła na godz. 13.15, bowiem po tej Mszy św. ok. godz. 14.00 wyru­szy pro­ce­sja na cmentarze

W dniu 01.11.2013 r w godzinach 10.00 do 20.00 zostaje właczona infolinia dla osób poszukujących swoich bliskich na Puckich cmentarzach  

58 380 04 01 

Mpaka dozjazdu na cmentarz  Dworzec

Mapaka dozjazdu na cmentarz Jerzego

Mapka dojazdu na cmentarz Zatoka

 

[search_wsidp]