Uwaga zbiórka żywności !

Wzo­rem lat ubie­głych para­fialna Cari­tas pra­gnie także w tym roku orga­ni­zo­wać pomoc świą­teczną dla naj­uboż­szych z para­fii. W para­fii naszej sta­łym wspar­ciem obję­tych jest 250 rodzin (610 osób). Dla nich nasi wolon­ta­riu­sze orga­ni­zują pomoc. Tym bar­dziej chcie­li­by­śmy wes­przeć potrze­bu­ją­cych z racji świąt. Oprócz pomocy żyw­no­ścio­wej na Boże Naro­dze­nie w dniu św. Miko­łaja Cari­tas chce przy­go­to­wać dla dzieci pod­opiecz­nych choćby nie­wiel­kie paczki a przed świę­tami spo­tka­nie wigi­lijne. Te dzia­ła­nia może każdy wes­przeć dziś po Mszach św. ofiarą do puszki. Nato­miast w  naj­bliż­szy pią­tek i sobotę wolon­ta­riu­sze Cari­tas zbie­rać będą żyw­ność, sło­dy­cze i środki czy­sto­ści w Inter Mar­sze na ul Hel­skiej, w skle­pie Spo­łem na ul Lipo­wej 30 w Netto oraz Bie­dronce przy rondzie . Jeśli ktoś miałby więk­sze moż­li­wo­ści podzie­le­nia się z innymi to zapra­szamy bez­po­śred­nio do Cari­tasu we wtorki i czwartki od 17.00 do 19.00. Można dostar­czyć pro­dukty lub fun­du­sze. Nie przyj­mu­jemy pro­duk­tów prze­ter­mi­no­wa­nych ale te zbli­ża­jące się ku koń­cowi chęt­nie przyj­miemy, by je od razu wydać. Pomoc ta naprawdę jest wspar­ciem dla wielu naszych para­fian, któ­rych dotknęła bieda i pro­szę wie­rzyć, że wolon­ta­riu­szom nie­jed­no­krot­nie jest przy­kro gdy naprawdę nie mają czym wspo­móc potrze­bu­ją­cego lub też gdy np. jest rodzina z małymi dziećmi a brak­nie sło­dy­czy do przy­go­to­wy­wa­nej paczki.