WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY i FOTOGRAFICZNY „11 LISTOPADA – NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI”

Z okazji Święta Niepodległości, po raz trzeci zapraszamy do udziału w konkursach: plastycznym i fotograficznym których regulamin przedstawiono poniżej.

Załączniki: pliki .pdf  (poniżej regulaminu)

Regulamin:

CELE KONKURSÓW:

 • Kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji Niepodległościowych Narodu Polskiego;
 • Ukazanie różnych form obchodów rocznicy Odzyskania Niepodległości;
 • Popularyzacja wiedzy o symbolach narodowych, wzmocnienie uczuć patriotycznych dzieci i młodzieży;
 • Rozwijanie pasji plastycznych i fotograficznych wśród dzieci i młodzieży;
 • Budowanie lokalnej tożsamości.

 

 1. ORGANIZATORZY
 • Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku;
 • Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Pucku;
 • Starostwo Powiatowe w Pucku;
 • Pomorskie Zrzeszenie LZS w Gdańsku.
 1. WSPÓŁORGANIZATORZY
 • Wydział Katechetyczny Archidiecezji Gdańskiej;
 • Muzeum Sportu Wiejskiego w Łebczu;
 • Centralny Ośrodek Sportu „Cetniewo” we Władysławowie.
 1. PATRONAT HONOROWY
 • Wicemarszałek Województwa Pomorskiego – Józef Sarnowski;
 • ks. dr Piotr Przyborek – Biskup Pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej;
 • Starosta Pucki – Jarosław Białk;
 • Dyrektor Wydziału Katechetycznego Archidiecezji Gdańskiej – ks. dr Krystian Wilczyński;
 • Proboszcz Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Pucku – ks. Jerzy Kunca;
 • Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku –Kazimierz Czernicki;
 • Prezes Pomorskiego Zrzeszenia LZS w Gdańsku – Piotr Klecha;
 • Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu „Cetniewo” we Władysławowie – Michał Kowalski.
 1. PATRONAT MEDIALNY
 • Dziennik Bałtycki;
 • Gość Niedzielny – oddział w Gdańsku;
 • Radio Kaszebe.
 1. ZASADY KONKURSU:
 1. Tematyka prac:
 2. Prace plastyczne o tematyce patriotycznej nawiązujące do Narodowego Święta Niepodległości. Kompozycja plastyczna przedstawiająca historię

Znani i nieznani bohaterowie walk o niepodległość Polski (1918-1922).

Konkurs zakłada wykonanie projektu okolicznościowej pocztówki z okazji 11 listopada. Praca musi mieć format A4 .

 1. Technika wykonania pracy: dowolna technika malarska, rysunkowa, graficzna.
 2. Wszystkie prace zgłaszane na konkurs winny być oryginalne, tj. opracowane samodzielnie i nie nagrodzone wcześniej w innych konkursach.
 1. Konkurs fotograficzny pt.:

Miejsca Pamięci związane z Odrodzeniem Państwa Polskiego

na Pomorzu Gdańskim z lat 1918-1922„

Uczestnicy wykonują fotografię formatu A4 przedstawiającą miejsca pamięci w jesiennej scenerii. Zdjęcia mogą być w połysku lub matowe, kolorowe lub czarno-białe. Każdy uczestnik może przekazać jedną fotografię wraz z opisem miejsca.

 1. Prace konkursowe oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez organizatorów w następujących kategoriach wiekowych:

Uczniowie z klas I- III szkół podstawowych;

Uczniowie z klas IV- VI szkół podstawowych;

Uczniowie z klas VII – VIII szkół podstawowych ;

Uczniowie klas szkół średnich i zawodowych;

Uczniowie o specjalnych wymaganiach.

Prace należy dostarczyć (bądź przesłać pocztą tradycyjną) do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku, ulica Kolejowa 784-100 Puck w nieprzekraczalnym terminie do 4 listopada 2022 r. do godziny 13.00 (kancelaria, sekretariat szkoły Budynek A). Prace winny być opatrzone dopiskiem „Konkurs pt: ….”

O wynikach konkursu i terminie oraz miejscu podsumowania laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem do 15 listopada 2021 roku. Informacje o konkursie zostaną umieszczone także na stronach internetowych PCKZiU oraz Parafii w Pucku. Nagrodzone prace będą eksponowane na wystawie w PCKZiU w Pucku a następnie kolejno w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Pucku oraz w Muzeum Sportu Wiejskiego. Prace uczestników nie będą zwracane.

Koordynatorem konkurs jest: Jan Trofimowicz (tel. 508-738-161).

Podczas podsumowania konkursów autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody, dyplomy i w danej kategorii wiekowej. Organizatorzy dopuszczają także przyznanie wyróżnień w każdej z kategorii.

 1. PRACE KONKURSOWE MUSZĄ ZAWIERAĆ OPIS:
 • Imię i nazwisko autora;
 • Kategorię w jakiej uczestnik bierze udział;
 • Dane szkoły ucznia biorącego udział w konkursie;
 • Prace muszą być też opatrzone podpisaną formułą z podpisem opiekuna prawnego.

Zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr ….. do regulaminu.

 1. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

Administrator zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane RODO) chroni dane osobowe. Administrator:

– przetwarza dane osobowe, inne niż wskazane w art. 9 ust. 1 RODO, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO realizując zadania publiczne określone przepisami prawa, w tym na podstawie ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe oraz przepisy wydane na ich podstawie;

– spełnia obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 RODO, w tym w szczególności informuje o odbiorcach, jakimi są organizatorzy niniejszego konkursu – wzór stanowi załącznik numer 1 regulaminu;

– nadaje upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla komisji konkursu, organizatorom i współorganizatorom na czas realizacji przyjętych działań związanych z organizacją konkursów;

– przechowuje dane osobowe zgodnie z przepisami prawa regulującymi sposób archiwizowania informacji.

Organizator przetwarzający dane osobowe wskazane w art. 9 ust. 1 RODO, w tym wizerunek, w celu upublicznienia tych danych osobowych przetwarza je na podstawie zgody uczestnika, a w przypadku uczestnika niepełnoletniego jego rodzica / opiekuna prawnego – wzór stanowi załącznik numer 2 regulaminu.

Uczestnicy oraz ich prawni opiekunowie mogą się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w ramach konkursu z inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@pckziu-puck.pl

IX. ZAŁĄCZNIKI

Obowiązek informacyjny wobec uczestnika konkurs i formularz zgłoszenia uczestnictwa w konkursie.

Brak załączników 1 i 2 uniemożliwi udział w konkursach.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie

 

ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE DO PRACY KONKURSOWEJ 2022