Kon­cert kolęd pol­skich, fran­cu­skich i nie­miec­kich

19 stycz­nia po wie­czor­nej Mszy św. (ok.19.15) odbę­dzie się kon­cert kolęd pol­skich, fran­cu­skich i nie­miec­kich w wyko­na­niu zna­nego nam już  z kilku wystą­pień w naszej świą­tyni, chóru Aka­de­mii Mor­skiej z Gdyni. Spe­cjal­nie przy­go­to­wany przez chór na czas kolęd pro­gram nazywa się “Nad­mor­skie kolę­do­wa­nie”. Muzycy wystę­pują pod batutą  dyry­genta Pana Karola Hilli. Ser­decz­nie zapraszamy

farakol

farakole