Kapłaństwo

Sakrament kapłaństwa jest nieocenionym darem dla całej ludzkości, ponieważ przez niego Jezus uobecnia swoją zbawczą misję w świecie.Poprzez posługę kapłanów przebacza grzechy, a w Eucharystii daje nam życie wieczne. Pan Jezus składa święty dar sakramentu kapłaństwa w słabe i grzeszne ludzkie serca. Z tego daru korzystają wszyscy, także kapłani, przystępując do spowiedzi i przyjmując Komunię św. Święty dar Chrystusowego kapłaństwa przechowywany jest „w naczyniach glinianych” (2 Kor 4, 7), a jego moc pochodzi od samego Chrystusa, a nie od człowieka.

Modlitwa za kapłanów

O mój Jezu, przez Twoje Serce tak bardzo kochające

błagam Cię, rozpal żarliwością Twej Miłości i gorliwością

o Twoją chwalę wszystkich kapłanów świata, którzy są

odpowiedzialni za głoszenie Twego Boskiego Słowa,

aby ogarnięci świętym zapałem wyrywali dusze

szatanowi i prowadzili je do Twego Serca, gdzie

będą Cię chwalić na wieki. Amen.

 Miejscem przygotowania do kapłaństwa jest seminarium duchowne. Tam przez pierwsze dwa lata klerycy studiują filozofię a przez kolejne cztery teologię. Przez cały ten czas trwa też duchowe przygotowanie.

Stopnie kapłaństwa:

– diakon

– prezbiter

– biskup

Prezbiterzy w języku polskim nazywani są księżmi. Najczęściej posługują w parafiach jako proboszczowie bądź wikariusze. Biskupim wyróżnieniem honorowym dla kapłana jest tytuł kanonika a papieskim prałat lub infułat.