Namaszczenie chorych

Zgłoszenie do chorego w nagłym przypadku: 504 318 309

Sakrament namaszeczenia chorych w naszej parafii udzielany jest bardzo często. Dzieje się tak dlatego, że na jej terenie funkcjonuje szpital. Oprócz udzielanego namaszczenia w czasie codziennego obchodu chorych – gdy chorzy o sakrament proszą – dyżurujący kapłan bywa dodatkowo wzywany do szpitala niekiedy kilka razy w dzień lub w nocy. Wezwania do domu w sytuacjach nagłych nie są częste. Gdyby jednak pojawiła się taka konieczność o każdej porze można prosić o udzielenie sakramentu namaszczenia. Najczęściej namaszczenie chorych w domach bywa udzielane w pierwszą sobotę miesiąca kiedy kapłani naszej parafii udają się do chorych z Komunią św.

Adresy chorych można zgłaszać w kancelarii osobiście, telefonicznie w godzinach biura lub emailem.

Namaszczenie chorych nie jest sakramentem przeznaczonym tylko dla tych, którzy znajdują się w ostatecznym niebezpieczeństwie utraty życia. Odpowiednia zatem pora na przyjęcie tego sakramentu jest już wówczas, gdy wiernym zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby lub starości.

Jeśli chory, który został namaszczony, odzyskał zdrowie, w przypadku nowej ciężkiej choroby może ponownie przyjąć ten sakrament. W ciągu tej samej choroby namaszczenie chorych może być udzielone powtórnie, jeśli choroba się pogłębia.

Jest rzeczą stosowną przyjąć sakrament namaszczenia chorych przed trudną operacją. Odnosi się to także do osób starszych, u których pogłębia się słabość.

Zmarłym nie udziela się sakramentu chorych.

Sobór Watykański II na nowo ukazał pierwotny i szeroki sens sakramentu namaszczenia chorych, które nie powinno być pojmowane jako sakrament umierających. Tę funkcję ma pełnić wiatyk – komunia św. udzielana uroczyście „na drogę” do wieczności.

Warto pamietać, że sakrament namaszczenia można przyjmować wiele razy w życiu, a nawet kilkakrotnie w tej samej chorobie, gdy ponownie staje się ona problemem na skutek nowych komplikacji.

Prosząc o udzielenie namaszczenia chory prosi o wsparcie go szczególną modlitwą Kościoła i znakiem łaski. Łaską sakramentu namaszczenia chorych jest łaska umocnienia, pokoju i odwagi, by przezwyciężyć trudności związane ze stanem ciężkiej choroby lub niedołęstwem starości. Ta łaska jest darem Ducha Świętego, który odnawia ufność i wiarę w Boga oraz umacnia przeciw pokusom złego ducha, przeciw pokusie zniechęcenia i trwogi przed śmiercią. Wsparcie Pana przez moc Jego Ducha ma prowadzić chorego do uzdrowienia duszy, a także do uzdrowienia ciała, jeśli taka jest wola Boża, ponadto „jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone”(Jk 5,15).